Zo Svätého písma

„Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.“ (Mt 9, 37 – 10, 1)

Od svojich 12 rokov v Šaštíne

Na jar v roku 1927 išiel 12-ročný Titus so svojou tetou do Šaštína. Tam chcel u saleziánov študovať. Napriek tomu, že ho tamojší predstavený odhováral, lebo je ešte mladý a bude plakať za mamičkou, Titus zostal, vraviac, že sa nebojí, lebo veď v Šaštíne má nebeskú Matku. V noviciáte v Hronskom Sv. Beňadiku spoznával spoločnosť Saleziánov dona Bosca, trénoval čnosti a pripravoval sa na rehoľný život. Svoj duchovný rast a zaradenie sa do Saleziánskej spoločnosti spečatil 6. 8. 1932 prvými rehoľnými sľubmi. Potom študoval a formoval sa v ďalších saleziánskych domoch. Predstavení, vidiac jeho schopnosti a horlivosť, ho poslali na štúdiá teológie do Ríma a potom do Chieri pri Turíne. Definitívne sa daroval Pánovi zložením večných sľubov 7. 3. 1938 v Ríme. 23. júna 1940 sa v Turíne stal navždy Kristovým kňazom. Jeho osobnostná, rehoľná, teologická a kňazská príprava zodpovedala presvedčeniu rodákov, ktorí ho vo Vajnoroch, v deň primícií 4. augusta 1940 čakali s transparentom s nápisom „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“.

Modlitba

Pane a Bože náš, ty spravuješ kresťanský ľud prostredníctvom svojich kňazov; pomáhaj im, aby verne plnili poslanie, ku ktorému si ich povolal, a tak svojou kňazskou službou i životom oslavovali ťa v tvojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Meditácia

Tí, ktorých si Pán vyvolil a povolal sa musia na povolanie dobre pripraviť. „Buďte dokonalí…“, hovorí Pán Ježiš a chce, aby rehoľníci a kňazi boli svätí, aby mohli byť disponibilnými nástrojmi v jeho rukách pri budovaní kráľovstva. Príprava sa týka rozvoja osobnosti a rastu v čnostiach. Zahŕňa aj intelektuálny rast prostredníctvom štúdia a tiež nadobúdanie schopnosti spolupracovať s druhými. Toto všetko predpokladá seriózny osobný životný projekt toho, koho Pán volá, formuje a posiela.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.