Je pradávnym zvykom Cirkvi mať vo veľkej úcte telesné ostatky svätých, nazývané relikvie, a tiež putovať k hrobom alebo na miesta uloženia relikvií svätých a tam sa modliť a prosiť o príhovor týchto oslávených členov Cirkvi.

Relikviár blahoslaveného Titusa Zemana
je uložený v ľavom bočnom oltári vo farskom Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch. Hrob, kde boli uložené telesné pozostatky dona Titusa od jeho pohrebu do začiatku procesu blahorečenia, sa nachádza na vajnorskom cintoríne, ktorý je hneď vedľa farského kostola.

Púte k relikviám blahoslaveného Titusa Zemana do Vajnor
je možné vykonať individuálne alebo ako skupina.
Pre individuálnu púť k relikviám bl. Titusa je farský kostol vo Vajnoroch otvorený denne hodinu pred svätou omšou, v prvopiatkovom týždni dve hodiny pred svätou omšou.
V zimnom období sú sväté omše od pondelka do piatku o 17:30 (v letnom období o 18:30), v sobotu celý rok o 8:00 a v nedeľu tiež celý rok o 8:00 a 10:30.
Púte skupín a farností je potrebné vopred nahlásiť na emailovú adresu fuvajnory@gmail.com alebo zavolať na číslo 0915 754 437.

Ako požiadať o relikviu pre kostol alebo kaplnku
Tak ako je hlavný relikviár bl. Titusa Zemana uložený vo Vajnoroch pre verejný kult Cirkvi, tak je možné požiadať o malú relikviu prvého stupňa (ex ossibus) jedine pre kostol alebo kaplnku s cieľom vystavenia/umiestnenia relikvie pre verejný kult – k úcte veriacich. Relikvie sa nedávajú súkromným osobám.
List = žiadosť o relikviu, s uvedením miesta kostola, resp. kaplnky kde bude relikvia umiestnená, podpísanú zodpovednou osobou (farár / správca farnosti / rektor / predstavená/ý rehoľnej komunity / …) treba poslať poštou na adresu: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, 821 08 Bratislava.

Ako vhodne a s úctou relikviu umiestniť
„Rôzne formy ľudovej zbožnosti voči relikviám svätých, ako sú pobozkanie relikvie, ozdobenie sviecami a kvetmi, udelenie požehnania s relikviou, nesenie relikvie v procesii, nevynímajúc zvyk prinášať ju ku chorým na ich posilnenie e zosilnenie prosby o uzdravenie, majú byť uskutočňované s veľkou dôstojnosťou a na základe čistého podnetu viery. Nech sa v každom prípade vyhne vyloženiu relikvie svätých na obetný stôl: ten je rezervovaný pre Telo a Krv Kráľa mučeníkov“.
(Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii, 2002, č. 236)

Relikvia, ak má byť vystavená v kostole alebo kaplnke k verejnej úcte, môže byť umiestnená vedľa oltára alebo na inom vhodnom mieste. Je dovelené ju incenzovať, pobozkať alebo ňou udeliť požehnanie. Relikvia nemá byť vystavená na obetnom stole.
Pri relikvii blahoslaveného Titusa Zemana možno umiestniť text modlitby k nemu alebo za jeho svätorečenie.