Zo Svätého písma

Ježiš povedal: „Otče, odpusť im…“ (Lk 23, 34)

Odpustil prenasledovateľom a pokorne trpel

Výkon trestu dona Titusa vo väzení v Leopoldove, v Ilave, na Mírove, v Jáchymove a vo Valdiciach možno charakterizovať ako odpustenie a pokorné utrpenie. Nikdy nehovoril zle o tých, ktorí mu ubližovali a pokorne, s vierou a kresťanskou nádejou prijal každé zamietnutie žiadosti o amnestiu. Keď sa ho ktosi neskôr opýtal, ako to dokázal, ukázal na obraz zbičovaného a tŕním korunovaného Vykupiteľa s nápisom „Ecce homo“ a povedal: „To On mi dával silu“. Krutá vyšetrovacia väzba, mučenie, ponižovanie a psychický nátlak veľmi podlomili jeho zdravie.

Modlitba

Láskavý Bože, ty chceš, aby sme milovali všetkých ľudí a prejavovali úprimnú lásku aj tým, čo nám krivdia; pomôž nám konať v duchu nového prikázania lásky, aby sme zlo vedeli odplácať dobrom a pomáhali blížnym niesť ich každodenný kríž. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia

Boh je láska. Podstatou evanjeliového posolstva je láska k Bohu nadovšetko a k blížnemu taká láska, akou nás miluje Ježiš. Evanjeliová láska je láska nielen k priateľom, ale aj k nepriateľom. Ježiš chce, aby sme milovali aj svojich nepriateľov a dobre robili aj tým, ktorí nás prenasledujú. Boh nás nemiluje preto, že my sme dobrí, ale preto, že On je dobrý a chce aby sme sa mu v tom podobali.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.