Zo Svätého písma

„Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“ (Lk 21, 12-19)

Nevydarený pokus o prekročenie hraníc

Tretia výprava bola neúspešná. Rozliata rieka Morava a premočený terén zabránili prechodu. Pri návrate boli don Titus a väčšina členov výpravy zaistení. Potom bolo kruté vypočúvanie spojené s neľudským mučením. Don Titus bol po dlhej vyšetrovacej väzbe 22. 2. 1952 odsúdený na 25 rokov väzenia nepodmienečne.

Modlitba

Pane a Bože náš, utvrdzuj nás vo vernosti pravde a posilňuj našich prenasledovaných bratov a sestry, aby vytrvalo niesli svoj kríž po stopách tvojho Syna a vo všetkých protivenstvách smelo vyznávali svoju vieru. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia

V dejinách Cirkvi bolo veľa nespravodlivo odsúdených. Trpeli pre svoju vieru, príslušnosť k Cirkvi a pre obranu mravov. Trpeli hrdinsky, lebo im Pán Boh dával mimoriadnu milosť. Nespravodlivo odsúdení sa tak pripodobnili Pánu Ježišovi. Mnohí z nich dokonca vedeli hneď odpustiť a modlili sa za svojich prenasledovateľov.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.