Zo Svätého písma

„Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“ (Mt 5, 11-12)

Don Titus sa nebál

Začalo sa to na gymnáziu v Trnave. V roku 1946 Ministerstvo školstva zobralo saleziánom Biskupské gymnázium v Trnave a dosadilo nového, proticirkevného riaditeľa. Ten nielenže zakázal študentom nosiť krížiky, ale zvesil kríže aj v triedach. Don Titus v presvedčení, že tie kríže tam patria a že na tomto gymnáziu sa odovzdáva viera a láska tým, ktorí to chcú a preto sa tam prihlásili, ešte s jedným profesorom a žiakom tej noci zavesili kríže naspäť do tried. Keď to spomínaný riaditeľ zistil, dona Titusa prepustil. Prenasledovanie Cirkvi sa stupňovalo. Počas „Barbarskej noci“ z 13. na 14. apríla 1950 odviezli rehoľníkov z kláštorov do sústreďovacích táborov. Bolo jasné, že saleziánski klerici nebudú môcť doštudovať. Don Titus sa rozhodol v skupinách ich sprevádzať tajne do zahraničia, aby v Turíne mohli doštudovať a byť vysvätení. Účastníci dvoch výprav dosiahli kňazstvo a urobili veľa dobra pre budovanie Božieho kráľovstva v zahraničí, na misiách i doma. Pri ilegálnom prechode cez hranice don Titus riskoval slobodu i život. Robil to z lásky k Cirkvi a k tým, ktorí túžili svoj život zasvätiť službe mladým ako saleziáni – kňazi. Správnosť jeho rozhodnutia takto zachraňovať povolania potvrdil v Turíne hlavný predstavený saleziánov don Pietro Riccaldone, s ktorým sa tam don Titus stretol po prvej výprave. Pripravované úteky don Titus zveroval ochrane Panny Márie Pomocnice a všetkým účastníkom ponúkol pred cestou sviatosť zmierenia, aby boli v milosti posväcujúcej.

Modlitba

Všemohúci a večný Bože, vo svojej nevyspytateľnej prozreteľnosti dávaš Cirkvi účasť na utrpení tvojho Syna; prosíme ťa, posilňuj svojich verných, ktorí sú prenasledovaní pre vieru v teba, aby svojou trpezlivosťou a láskou boli živým dôkazom pravdivosti tvojich prisľúbení. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia

Láska spojená s odvahou je vynaliezavá. Cirkev vždy mala hrdinov, ktorí sa nebáli a mnohí z nich skončili ako mučeníci. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto svoj život položí za priateľov. Svet potrebuje hrdinov, ktorí svojim životom dokazujú vernosť Evanjeliu. Potrebuje tých, ktorí sa neboja prinášať obety až po obetu vlastného života, a tak vydať svedectvo o viere vo večný život.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.