Zo Svätého písma

„Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni išli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.“ (Mk 6, 7-13)

Horlivý v službe Pánovi

Novokňaz – salezián Titus Zeman začína svoju pastoračnú prácu v Saleziánskom dome na Miletičovej ulici v Bratislave. Pôsobí tu ako kaplán a vychovávateľ mladých. Dodnes naňho spomínajú bývalí chovanci a bývalí oratoriáni ako na „druhého“ otca, ako na duchovného otca a ako na animátora speváckeho a divadelného krúžku, ktorý bol hlboko nábožný, a ktorý vždy prichádzal s úsmevom na tvári. Rozdával optimizmus a nadšenie. Druhým miestom pastorácie dona Titusa bolo Biskupské gymnázium v Trnave. Tam učil chémiu a s láskou vychovával mladých. Bývalí študenti spomínajú naňho ako na zbožného saleziána a vynikajúceho profesora, ktorý rozumel mládeži.

Modlitba

Všemohúci Bože, ty chceš spasiť všetkých ľudí a priviesť ich k poznaniu pravdy; prosíme ťa, pozri na svoju veľkú žatvu a pošli do nej robotníkov, aby hlásali evanjelium všetkému stvoreniu; zhromažďuj svoj ľud slovom života a oživuj ho silou sviatostí, aby kráčal po ceste spásy a lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia

Mladí sú nádejou Cirkvi a sveta… Don Bosco pre nich žil, pracoval a namáhal sa až do posledného dychu. Odovzdával im vieru a lásku a vychovával z nich statočných občanov a dobrých kresťanov. Ba ešte viac, aj svätých… Svet aj dnes potrebuje kňazov a vychovávateľov, ktorí rozumejú mládeži a ktorí sú schopní mladých sprevádzať na ceste spásy a svätosti.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.