(Bratislava, 30. septembra 2017) – Apoštolský list pápeža Františka, ktorým zapisuje Titusa Zemana do zoznamu blahoslavených.

LITTERAE APOSTOLICAE

Nos,
vota Fratris Nostri
Stanislai Zvolenský,
Archiepiscopi Metropolitae Bratislaviensis,
necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu
multorumque christifidelium explentes,
de Congregationis de Causis Sanctor umconsulto,
auctoritate Nostra Apostolica
facultatem facimus ut
Venerabilis Servus Dei
TITUS ZEMAN,
presbyter professus Societatis S. Francisci Salesii, martyr,
qui, usque ad vitae oblationem sui ipsuis prorsus oblitus,
plurimorum iuvenum vocationemad sacerdotium vitamque religiosam
firmiter defendit ac promovit,
Beati nomine in posterum appelletur,
atque die octava mensis Ianuarii,
qua in caelum ortus est,
quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum,
die vicesimo mensis Septembris,
anno Domini bismillesimo septimo decimo,
Pontificatus Nostris quinto.

APOŠTOLSKÝ LIST

Na základe našej apoštolskej právomoci a po porade s Kongregáciou pre kauzy svätých sme sa rozhodli splniť prianie nášho brata Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa – metropolitu, ako aj viacerých ďalších bratov v biskupskej službe a mnohých veriacich. Nech sa teda ctihodný Boží služobník Titus Zeman, kňaz a rehoľník Spoločnosti svätého Františka Saleského, mučeník, ktorý sa vzdal seba samého až po obetovanie vlastného života, aby vytrvalo chránil i rozvíjal kňazské povolanie viacerých mladíkov, nazýva odteraz blahoslaveným. Dňom jeho oslavy nech je každoročne na miestach a formami, ktoré stanovuje právo, 8. január, deň, keď vstúpil do neba. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

V Ríme u svätého Petra, 20. septembra roku Pána 2017,
v piatom roku nášho pontifikátu.
František