Zo Svätého písma

„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ (Lk 10, 21-22)

Povolanie Titusa

V roku 1925 malý Titus vážne ochorel a tak sa nemohol zúčastniť pešej púte k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne. Ležal v posteli smutný a modlil sa. Na štvrtý deň, keď sa pútnici vracali, poprosil otca, aby ho vyniesol na ulicu, a tak mohol získať odpustky za účasť na procesii. Otec ho zabalil do vlniaka a na rukách vyniesol na ulicu. Keď sa v diaľke ukázali vrcholky kostolných zástav, chlapec povedal: „Už poďme, tata, už poďme dnu, už som videl, čo som vidieť chcel.“ Otec ho hneď odniesol do domu. Titus potom akoby zázrakom vyzdravel. Po svojom uzdravení povedal mame: „Ja sa chcem stať kňazom. Panna Mária vypočula moje prosby, ktoré jej za mňa priniesli pútničky. Chcem ísť za saleziána do Šaštína.“

Modlitba

Nebeský Otče, ty všetkých veriacich pozývaš k dokonalej láske a mnohých povolávaš nasledovať tvojho Syna osobitným spôsobom; prosíme ťa, milostivo pomáhaj všetkým, ktorých si vyvolil pre rehoľný život, aby boli Cirkvi a svetu presvedčivým znamením tvojho kráľovstva. Bože, Ty sa staráš o svoj ľud a posielaš mu duchovných pastierov; prosíme ťa daruj svojej Cirkvi Ducha nábožnosti a sily, aby v nej vzbudzoval hodných služobníkov tvojho oltára a utváral v nich odvážnych a pokorných hlásateľov tvojho evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia

Už samotný život je povolanie. Kresťanský život, život Božích detí je vznešenejšie povolanie… Existuje však aj povolanie rehoľné a kňazské. Rehoľník svojím zasvätením v čistote, chudobe a poslušnosti anticipuje (vopred prežíva) určitý aspekt života v nebi. Kňaz zasa ohlasuje radostnú zvesť, vysluhuje sviatosti a zjednocuje Boží ľud v spoločenstve, v Cirkvi. Cirkev a svet potrebuje verných rehoľníkov a kňazov…

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.