Zo Svätého písma

„A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.“ (Lk 2, 39-40, 51-52)

Život Zemanovcov vo Vajnoroch

Agnesa, mama dona Titusa, viedla deti k viere v Pána Boha už od narodenia. Rovnako ich viedla k úcte k Panne Márii a láske k rodine a blížnym. Ráno si všetci pekne kľakli a začali sa spolu modliť. Otec Ján vytváral atmosféru lásky a jednoty. Svokor neraz povedal: „U vás je veselo a žijete ako skutočná rodina.“ Rodičia dona Titusa s láskou a zodpovednosťou vychovali spolu 10 detí. Titus sa im narodil 4. januára 1915, ako prvý.

Modlitba

Pane Ježišu, teraz, keď manželstvo a rodina sú ohrozované duchom individualizmu, egoizmu a pohodlia, prosíme ťa, daruj nám svätých manželov a rodiny. Manželia nech sú naplnení láskou a veľkodušným rodičovstvom, aby boli pre okolie vzorom nadšeného a radostného kresťanského života a v rodinách nech vládne láska a jednota, ako to bolo v rodine, v ktorej vyrastal blahoslavený Titus Zeman.

Meditácia

Život nazaretskej rodiny prekypoval hlbokou láskou, jednotou a obetou. Veľmi sa milovali, držali spolu, a vedeli spolu prinášať aj veľké obete. Z dnešných manželstiev a rodín sa vytráca zmysel pre skutočnú nezištnú lásku, jednotu a askézu. Každý hľadá cestu uspokojovania si svojich vlastných túžob a chúťok. Rodia sa tým napätia a rozvody. Pán nás aj dnes volá budovať „novú civilizáciu lásky“, ktorá začína prežívaním a odovzdávaním viery a lásky deťom v rodinách.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.